Algemene voorwaarden van Kummeling Begeleiding

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Kummeling Begeleiding: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62917625.
 2. Opdrachtgever/budgethouder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kummeling Begeleiding een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Kummeling Begeleiding tot stand gekomen overeenkomst waarmee Kummeling Begeleiding zich voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 4. Diensten/dienstverlening: alle door Kummeling Begeleiding in opdracht van de opdrachtgever geleverde diensten waaronder begeleiding en coaching, al dan niet in groepsverband en al dan niet in combinatie met kortdurend verblijf, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere in opdracht van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van de overeenkomst, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 5. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon te wiens behoeve de overeenkomst is gesloten en te wiens behoeve de diensten worden verleend, al dan niet zijnde de opdrachtgever.
 6. Website: www.kummeling-begeleiding.nl.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kummeling Begeleiding en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen jegens de opdrachtgever een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 1. Elk aanbod van Kummeling Begeleiding is vrijblijvend. Kummeling Begeleiding is nimmer verplicht een overeenkomst met de opdrachtgever aan te gaan.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kummeling Begeleiding dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kummeling Begeleiding dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening door partijen van een door Kummeling Begeleiding aangeboden schriftelijke overeenkomst. Schrijft Kummeling Begeleiding voor dat de opdrachtgever het middels de website door Kummeling Begeleiding aangeboden aanmeldformulier dient in te vullen, dan staat de opdrachtgever ervoor in dat dit volledig en naar waarheid geschiedt. Het verstrekken van een ingevuld aanmeldformulier door de opdrachtgever, impliceert nimmer dat slechts daarmee een overeenkomst tot stand is gekomen.
ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
 1. Kummeling Begeleiding verbindt zich uitsluitend tot die diensten die uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd conform het bepaalde in de door partijen ondertekende overeenkomst.
 2. Kummeling Begeleiding voert zijn diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de redelijke eisen die aan een zorgvuldig vakgenoot mogen worden gesteld. Kummeling Begeleiding verbindt zich bij de uitvoering van de diensten echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
 3. Kummeling Begeleiding is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Dit zal te allen tijde in overleg met de opdrachtgever geschieden, tenzij het verlenen van taken door derden redelijkerwijs voor de opdrachtgever kenbaar had kunnen zijn. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Kummeling Begeleiding, draagt Kummeling Begeleiding nimmer enige aansprakelijkheid voor aan derden toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst.
ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
 1. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens waarvan Kummeling Begeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kummeling Begeleiding te verstrekken. Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hem niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.
 2. De opdrachtgever dient Kummeling Begeleiding voorts steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering en voortgang van de overeenkomst redelijkerwijs van belang zijn.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kummeling Begeleiding zijn verstrekt, heeft Kummeling Begeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Kummeling Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kummeling Begeleiding is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien de diensten worden verleend op locatie van de opdrachtgever of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat Kummeling Begeleiding kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en door hem redelijkerwijs gewenste faciliteiten.
 5. Ten behoeve van minderjarige deelnemers aan door Kummeling Begeleiding verzorgd kortdurend verblijf dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een particuliere aansprakelijkheidsverzekering alsmede een reisverzekering.
ARTIKEL 6. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST, OPZEGGING EN BEËINDIGING
 1. Zowel de opdrachtgever als Kummeling Begeleiding kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Partijen kunnen in goed overleg de overeenkomst eveneens zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen. Kummeling Begeleiding zal de overeenkomst uitsluitend opzeggen in geval daaraan zwaarwegende redenen ten grondslag liggen. In geval gedurende de opzegtermijn waaraan Kummeling Begeleiding vasthoudt geen diensten meer worden afgenomen als gevolg van een aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheid, is Kummeling Begeleiding gerechtigd 50% van het laatst toepasselijke factuurbedrag in rekening te brengen met een minimum van € 500,-.
 2. Geen opzegtermijn is van toepassing in geval beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt tijdens een uitdrukkelijk overeengekomen proeftijd.
 3. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang in geval:
  • de budgethouder is komen te overlijden;
  • de budgetverstrekkende instantie geen toestemming geeft voor de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening;
  • de budgetverstrekkende instantie beslist dat het recht op een Persoonsgeboden Budget (PGB) eindigt en de grond voor deze beëindiging onafhankelijk van de budgethouder is ontstaan.
ARTIKEL 7. | ANNULERING VAN INDIVIDUELE DIENSTEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
 • Individuele diensten ter zake individuele en groepsbegeleiding op een bepaalde overeengekomen dag, kunnen door de opdrachtgever worden afgezegd, waarbij de volgende annuleringskosten zijn verschuldigd:
  • 100% van de voor de uitvoering van de betreffende dienst overeengekomen prijs in geval annulering plaatsvindt binnen 48 uur vóór het overeengekomen tijdstip van uitvoering van de dienst;
  • 75% van de voor de uitvoering van de betreffende dienst overeengekomen prijs in geval annulering plaatsvindt binnen 7 dagen, doch eerder dan 48 uur vóór het overeengekomen tijdstip van uitvoering van de dienst;
  • 50% van de voor de uitvoering van de betreffende dienst overeengekomen prijs in geval annulering plaatsvindt binnen 14 dagen, doch eerder dan 7 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering.
 • Annulering door de opdrachtgever tot 14 dagen vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de diensten als bedoeld in het vorige lid, geschiedt kosteloos.
 • Voor kortdurend verblijf gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. In geval van annulering door de opdrachtgever:
  • binnen 4 weken vóór de overeengekomen dag waarop het verblijf aanvangt: 100% van de overeengekomen totaalprijs van het kortdurend verblijf;
  • binnen 8 weken doch eerder dan 4 weken vóór de overeengekomen dag waarop het verblijf aanvangt: 50% van de overeengekomen totaalprijs van het kortdurend verblijf;
  • binnen 12 weken doch eerder dan 8 weken vóór de overeengekomen dag waarop het verblijf aanvangt: 25% van de overeengekomen totaalprijs van het kortdurend verblijf.
 • Annulering door de opdrachtgever tot 12 weken vóór de overeengekomen dag waarop het verblijf aanvangt, geschiedt kosteloos.
  ARTIKEL 8. | ANNULERING DOOR KUMMELING BEGELEIDING
  1. Kummeling Begeleiding heeft het recht bepaalde diensten te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling of kwijtschelding van het volledige overeengekomen bedrag ter zake de betreffende diensten.
  2. Het staat Kummeling Begeleiding vrij kortdurend verblijf te annuleren wegens gewichtige redenen, daaronder in ieder geval begrepen de situatie dat de zorg tijdens het verblijf door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gewaarborgd dan wel de deelnemer er blijk van geeft niet te kunnen functioneren binnen de groep.
  3. Kummeling Begeleiding heeft voorts het recht kortdurend verblijf en groepsbegeleiding te annuleren in geval van onvoldoende deelnemers.
  ARTIKEL 9. | RECLAMES
  1. Reclames dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na afronding van de betreffende dienst schriftelijk aan Kummeling Begeleiding te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kummeling Begeleiding in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Kummeling Begeleiding slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
  ARTIKEL 10. | WIJZIGINGEN EN MEERWERK
  1. Partijen kunnen de overeenkomst slechts wijzigen op basis van een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst die in de wijzigingen voorziet. De tarieven van Kummeling Begeleiding kunnen jaarlijks wijzigen. Daarvoor dient tevens een wijzigingsovereenkomst als bedoeld in de eerste zin van dit lid door partijen te worden ingevuld en ondertekend.
  2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kummeling Begeleiding een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren en vorderen dat de overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen condities wordt nagekomen.
  3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt bij wijziging van de overeenkomst een wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
  1. Kummeling Begeleiding is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Kummeling Begeleiding ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  2. Voorts is Kummeling Begeleiding gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
  3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Kummeling Begeleiding op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
  4. Indien Kummeling Begeleiding de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
  ARTIKEL 12. | OVERMACHT
  1. Kummeling Begeleiding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, stakingen of niet nakomen van afspraken door contractpartijen waarmee Kummeling Begeleiding een overeenkomst heeft. Kummeling Begeleiding is in die gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever.
  2. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden.
  3. Indien Kummeling Begeleiding bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Kummeling Begeleiding gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
  ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN
  1. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk door Kummeling Begeleiding bestede uren, aan de hand van de gebruikelijke uurtarieven van Kummeling Begeleiding, geldende voor de periode waarin de diensten worden verleend, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  2. De diensten worden maandelijks achteraf aan de opdrachtgever gefactureerd. De opdrachtgever dient, voor zover relevant, voor beschikbaarstelling van de factuur aan de SVB zorg te dragen, onverminderd het feit dat de betalingsverplichting te allen tijde op de opdrachtgever rust in geval de SVB om welke reden dan ook niet tot betaling overgaat.
  3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Kummeling Begeleiding voorgeschreven wijze.
  4. In geval van toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de opdrachtgever of in geval de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen van Kummeling Begeleiding op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Deze wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
  6. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
  ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID
  1. Kummeling Begeleiding is jegens de opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Kummeling Begeleiding. De diensten worden uitsluitend verleend op eigen risico van de opdrachtgever/deelnemer.
  2. Kummeling Begeleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige door de opdrachtgever of deelnemer geleden schade indien de geleden schade het gevolg is van onjuiste en/of onzorgvuldige informatieverstrekking aan de zijde van opdrachtgever.
  3. Alle vermelde uitvoeringstermijnen zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Kummeling Begeleiding treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Kummeling Begeleiding schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever een redelijke termijn stelt waarbinnen Kummeling Begeleiding de overeenkomst alsnog deugdelijk kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  4. Kummeling Begeleiding is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
  5. Kummeling Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op de website.
  6. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten. Elke aansprakelijkheid van Kummeling Begeleiding ter zake is uitgesloten. Voorts draagt Kummeling Begeleiding voor het overige geen enkele aansprakelijkheid voor op de website onjuist of onvolledig vermelde informatie.
  7. Kummeling Begeleiding spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website en de online services te optimaliseren. Echter kan Kummeling Begeleiding niet garanderen dat het de online services onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de website probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Kummeling Begeleiding ter zake is uitgesloten.
  8. Kummeling Begeleiding is te allen tijde bevoegd de website tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van Kummeling Begeleiding of derden. Alle aansprakelijkheid van Kummeling Begeleiding ter zake is uitgesloten.
  9. Kummeling Begeleiding is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de website. Voorts is Kummeling Begeleiding niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de website, webruimte of servers schade aanrichten aan de hard- of software van de opdrachtgever.
  10. Indien de website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is Kummeling Begeleiding nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Kummeling Begeleiding heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.
  11. Kummeling Begeleiding spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Kummeling Begeleiding is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van middels de website geopenbaarde content aangaande de opdrachtgever of deelnemer.
  12. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Kummeling Begeleiding mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Kummeling Begeleiding betrekking heeft, met dien verstande dat, indien de schadeloosstelling als hier bedoeld redelijkerwijs niet in verhouding staat tot het nadeel dat de opdrachtgever door de tekortkoming van Kummeling Begeleiding heeft geleden, de schadevergoedingsverplichting van Kummeling Begeleiding, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, nimmer verder zal reiken dan het totaalbedrag van de facturen dat de opdrachtgever over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Kummeling Begeleiding verschuldigd is geweest.
  13. De aansprakelijkheid van Kummeling Begeleiding zal nimmer verder strekken dan het bedrag dat op basis van de eventueel door Kummeling Begeleiding daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Kummeling Begeleiding dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
  14. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kummeling Begeleiding één jaar.
  ARTIKEL 15. | GEHEIMHOUDING
  1. Kummeling Begeleiding zal alle in het kader van de overeenkomst hem ter kennis gekomen informatie aangaande de deelnemer en opdrachtgever niet verstrekken aan derden tenzij dit in verband met de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is, dan wel het verstrekken van deze informatie aan derden krachtens wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel dient te geschieden.
  2. Tijdens de uitvoering van overeenkomst maakt Kummeling Begeleiding mogelijk foto’s van de deelnemer ter ondersteuning van de opdrachtgever/deelnemer. Na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever is Kummeling Begeleiding gerechtigd deze foto’s tevens voor eigen promotiedoeleinden aan te wenden, zoals voor gebruik op de website, social media platformen en/of in afdrukken.
  3. Kummeling Begeleiding is gerechtigd om zonder toestemming van opdrachtgever gegevens met betrekking tot de deelnemer of opdrachtgever in anonieme vorm te gebruiken voor andere doeleinden.
  ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Kummeling Begeleiding verstrekte materialen en documentatie, alsmede op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, rusten bij Kummeling Begeleiding, voor zover deze rechten niet bij anderen rusten.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kummeling Begeleiding is het niet toegestaan om de zaken en vermogensrechten van Kummeling Begeleiding als bedoeld in het vorige lid in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarin de overeenkomst voorziet.
  3. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is hij gehouden de schade die Kummeling Begeleiding dientengevolge lijdt, te vergoeden.
  ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN
  1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Kummeling Begeleiding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van een geschil voortvloeiende uit de overeenkomst, zijn Kummeling Begeleiding en opdrachtgever gehouden zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Indien de opdrachtgever en Kummeling Begeleiding er onderling niet in slagen om een geschil te beslechten, dan is uitsluitend de bevoegde rechterlijke instantie waar Kummeling Begeleiding gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt.